Fasad- och stenimpregnering

En korrekt utförd fasadimpregnering med Stenimpregnering C2 reducerar det framtida underhållsbehovet signifikant genom att skydda fasaden mot fuktrelaterade skador. Dessutom sänks värmeflödet ut ur fasaden med 10%. En investering som återbetalar sig snabbt.

Läs mer »

Våra produkter

Inom segmentet hydrofoberingsprodukter har vi en serie produkter som baseras på den teknologi som vi utvecklat sedan början på 1990-talet. Produkterna är anpassade för att ge den optimala hydrofoberingseffekten på olika underlag.

Stenimpregnering C2

Vår standardprodukt för tegelfasader och andra murverk. Produkten tränger effektivi in i fogarna och skyddar fasaden från inträngande fukt och fuktrelaterade skador.

Mer information »

Stenimpregnering C2 Fasad & Betong

Denna produkt liknar den vanliga Stenipregnering C2, men har en högre koncentration av funktionella komponenter vilket leder till ett utökat skydd, något som är viktigt på mindre sugande (mer portäta) material som till exempel många typer av betong.

Mer information »

Tegelimpregnering C2

Tegelimpregnering C2 bygger på samma teknologi som Stenimpregnering C2 men den har en högre halt av aktiv komponent och den innehåller en speciell kopplingsagent som möjliggör för silanen att binda till teglet.

Mer information »

Träimpregnering C2

En impregnering framtagen för de speciella krav som gäller för trä. Även denna produkt är i grunden baserad på silaner, men för att få kemisk inbindning till trä krävs lite extra komponenter.

Mer information »

Stenimpregnering C2

Stenimpregnering C2 Fasad & Betong

Stenimpregnering C2 och Stenimpregnering C2 fasad & betong är vattenavvisande impregneringar som är anpassad och utvecklad för att skydda fasader och betongkonstruktioner mot fukt. De är uppbyggda på en bas av silaner. Genom en kemisk reaktion med underlaget bildar silanerna en vattenavvisande yta, genom vilket vattenånga fritt kan vandra ut. Impregneringen tränger via kapillärsugning in på djupet i materialet och ger ett varaktigt skydd mot skador som orsakas av fukt.

Stenimpregnering C2 är standardprodukten som kan användas på de flesta fasader, till exempel tegel och putsfasader. Stenimpregnering C2 fasad & betong har en högre halt av den aktiva komponenten, silanen, och är därför fördelaktig att använda på mer portäta material som till exempel betong. Båda produkterna levereras färdiga att använda.

Fasad- och betongskydd med Stenimpregnering C2 och Stenimpregnering C2 fasad & betong.

Fasader och betongkonstruktioner utsätts kontinuerligt för stora påfrestningar av regn, frost och föroreningar. De flesta skador som uppstår har fukt som gemensam nämnare: Frost- och korrosionssprängning, kemisk och biologisk nedbrytning. Om fukten kan förhindras att komma in i betongkonstruktionen minskar risken för skador väsentligt. Det kan göras genom att behandla betongytan med Stenimpregnering C2. Impregneringen förhindrar vatten och därmed salter och föroreningar att tränga in, samtidigt som vattenånga fritt kan vandra ut, vilket leder till att fuktinnehållet i konstruktionen minskar. I väggar som består av skalmur minskar också risken för mögelangrepp m.m. I betong- och lättbetongväggar förbättras isoleringen och energianvändningen sjunker.

Läs mer om hur denna typ av impregneringar fungerar och vilka fördelar det finns med att hydrofobera fasader och andra objeckt på hemsidan. De data som presenteras på teknologi och resultat sidorna är baserade på Stenimpregnering C2 eller Stenimpregnering C2 fasad & betong.


Tegelimpregnering C2

Tegelimpregnering C2 är en impregnering som är speciellt framtagen för att skydda taktegel från att absorbera vatten. Ett torrare taktegel är mer resistent mot frostsprängning, biologisk påväxt och håller sig ren och snygg längre. För impregnering av betongtegel används Stenimpregnering C2 fasad & betong.

Effekten kan visas via nedanstående försök. Tegelbitar med dimensionen 6x6 cm skars ut ur tegelpannor så att alla bitar fick tre snittytor. Hälften av bitarna impregnerades sedan genom att de doppades i Tegelimpregnering C2 under 10 sekunder. Alla bitarna placerades sedan under en 40 cm vattenpelare. Med jämna mellanrum plockades bitarna upp, blåstes snabbt av med tryckluft och vägdes. Resultatet visas i grafen nedan: Det obehandlade strängpressade teglet ökade över 10% i vikt på två minuter. Samma tegel när det är impregnerat ökade bara 0,1% i vikt - 100 gånger mindre! För de formpressade teglen som inehåller färre porer är skillnaden något mindre men fortfarande mycket stor.

Fotot till höger illustrerar hur långt Tegelimpregnering C2 har trängt in i teglet. En impregnerad bit formpressat tegel har knäckts på mitten (brottytan rakt fram i bild) och har sedan blötts ner. De mörka strecken visar då den del av teglet som absorberar vatten och alltså inte har impregnerats. I detta fall har alltså impregneringen nästan trängt igenom hela tegelpannan.Träimpregnering C2

Trä, speciellt ändträ, suger åt sig vatten via kapillärsugning. Ett trä med hög fukthalt är ett smörgåsbord för mikroorganismer som jordbakterier, mögel- och rötsvampar. Dessa mikrorganismer försvagar successivt träets hållfasthet genom att bryta ner cellulosan.

Det finns olika sätt att skydda trä mot dessa angrepp. Det vanligaste är att tryckimpregnera virktet med kopparsalter som är giftiga för mögel- och rötsvampar. Ett annat sätt som inte inbegriper att använda några gifter är att hindra träet från att bli fuktigt genom att behandla med Träimpregnering C2. Träimpregnering C2 fungerar på alla träslag och det ändrar inte utseendet på träet.

Figuren visar ett försök där planhyvlad ek, gran och fur av dimensionen 21x68 mm sänktes ner under en 20 cm vattenpelare. Träbitarna var bara 5 cm långa och har allså två stora ytor av ändrä. Som synes är det stor skillnad i hur mycket fukt de obehandlade träbitarna suger åt sig jämfört med de impregnerade bitarna under det 2 timmar långa försöket. Ek, som är mycket tätare än gran och fur, suger naturligt åt sig mindre vatten än de andra, men skillanden mellan impregnerat och obehandlat trä är ungefär lika stor för alla träslagen.

Uttorkningen, som är en mycket långsammare process, påverkas inte heller negativt av impregneringen, vilket framgår tydligt i figurens högra del (notera att tidsaxeln för uttorkning är timmar och inte minuter).OM OSS

Nordisk Stenimpregnering AB startade sin verksamhet i Borås 1990. Under 25 års tid utvecklade NSIAB en stark portfölj med produkter med fokus på att skydda fasader mot fukt och fuktrelaterade skador. År 2005 knöts första kontakten mellan NSIAB och Leckner KemiKonsult och den ökade sedan successivt. När NSIAB avslutade sin verksamhet 2017 tog Leckner KemiKonsult över utveckling, tillverkning och försäljning av produkterna.


Leckner KemiKONSULT AB

Hejderidaregatan 14
41319 Göteborg

Tel: 0732-511514
Mail: info@kemikonsult.se

Kontakta oss »